A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 21.03.2019 r.
» Urzędnik wyborczy - dyżury
» Prognoza pogody na 48 godzin - 20.03.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.03.2019 r.
» Pogoda - prognoza niebezpiecznych zjawisk 18.03.2019
11/03 - ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilczętach

Z dnia: 15.05.2003

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2003
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 15 MAJA 2003 rokuw sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilczętach.Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Wilczętach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Uchwała Nr Nr II/14 /2000 Rady Gminy Wilczeta z dnia 1 kwietnia 2000 roku. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr , poz. z póżn. zm.)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /11/2003
Wójta Gminy Wilczęta z dnia 15 maja 2003r.ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin organizacyjny urzędu, zwany dalej regulaminem, określa:

1) status pracowników oraz strukturę organizacyjną urzędu,
2) zasady podziału zadań i kompetencji w urzędzie gminy,
3) zadania i kompetencje poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
4) zasady i tryb funkcjonowania urzędu,
5) zakres upoważnień udzielanych pracownikom do załatwiania spraw,
6) zasady kontroli wewnętrznej w urzędzie.

§ 2. 1. Urząd jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
2. Siedziba Urzędu Gminy mieści się w budynku nr 84 we wsi Wilczeta.

§ 3.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Wilczęta,
2) wójcie, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,
3) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wilczęta.

§ 4. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Wójta.

§ 5. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.


ROZDZIAŁ II
STATUS PRACOWNIKÓW I STRUKTURA
STANOWISK

§ 6.1. Gmina zatrudnia pracowników samorządowych, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa o pracę:

1) wójt – stanowisko z wyboru. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy,
2) sekretarz – stanowisko z powołania. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały Rady Gminy o powołaniu, zawierającej w swej treści nazwę stanowiska, zasady ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
3) skarbnik – stanowisko z powołania. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały Rady Gminy o powołaniu, zawierającej w swej treści nazwę stanowiska, zasady ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – stanowisko z powołania,
5) Pracownik gospodarczy, kierowca, operator równarki – zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
6) pozostali pracownicy urzędu gminy – zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania zgodnie ze Statutem Gminy.

§ 7.1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Referat Organizacyjny – liczba etatów 5,
2) Referat Finansowy – liczba etatów 4,
3) Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – liczba etatów 3 ½ ,
4) Urząd Stanu Cywilnego – liczba etatów 1.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.


III. PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI
W URZĘDZIE GMINY

§ 8.1. Kompetencje i zadania wójta:

1) Wójt jest kierownikiem urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy,
2) gospodaruje mieniem komunalnym,

3) kieruje bieżącymi sprawami gminy,
4) reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
5) wydaje decyzje administracyjne w sprawach z zakresu administracji publicznej.
6) udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, o udzieleniu pełnomocnictwa powiadamia zarząd na najbliższym posiedzeniu,
7) jest terenowym szefem obrony cywilnej,
8) mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
10) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
11) wójt ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
12) wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sekretarza i skarbnika,
13) wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów:
a) Referat Finansowy,
b) Urząd Stanu Cywilnego,
c) Referat Organizacyjny w zakresie spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wilczęta, w których takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane.

§ 9.1. Zadania i kompetencje sekretarza gminy:

1) wykonuje, w imieniu wójta, funkcję kierownika administracyjnego urzędu gminy:
a) opracowuje projekty regulaminu organizacyjnego urzędu oraz uaktualnia je w razie potrzeby,
b) opracowuje zakresy czynności pracowników urzędu,
c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
d) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
e) prowadzi sprawy osobowe kierowników jednostek podporządkowanych,
f) dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
g) prowadzi kontrolę wewnętrzną urzędu,
h) dba o wygląd budynku i jego otoczenia,
i) planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,
j) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez wójta,
2) jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
3) prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz książkę kontroli,
4) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady gminy,
5) prowadzi sprawy gminy, powierzone przez wójta,
6) przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
7) prowadzi centralny rejestr umów i zleceń,
8) współpracuje z sąsiednimi gminami
9) kieruje pracą referatu organizacyjnego,
10) nadzoruje działalność referatu rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami.

§ 10.1. Zadania i kompetencje skarbnika gminy:

1) opracowuje projekt budżetu gminy,
2) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji,
3) przekazuje kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu finansowego,
4) czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
5) kieruje pracą referatu finansowo – podatkowego,
6) określa zakresy czynności pracowników referatu finansowo w porozumieniu z sekretarzem gminy,
7) wykonuje zadania i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148),
8) zapewnia ochronę mienia komunalnego,
9) realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej,


IV. ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATÓW ORAZ
SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 11.1. Ogólny zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy polega na:

1) przygotowaniu projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz pod obrady rady gminy oraz dla potrzeb wójta,
2) realizacji zadań wynikających z postanowień, uchwał rady oraz zarządzeń wójta,
3) opracowaniu projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i organizacyjnych,
4) zapewnieniu organizacyjnych i prawnych warunków sprawowania przez radę i wójta nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
5) realizacji zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie gminy, należących do kompetencji wójta,
6) współdziałaniu z organizacjami społecznymi, zawodowymi oraz gospodarczymi,
7) wydawaniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez wójta,
8) rozpatrywaniu skarg i wniosków,
9) wykonywaniu na polecenie wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania referatów.

§ 12.1. Do kompetencji i zadań referatu organizacyjnego należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy urzędu,
2) koordynacja pracy w urzędzie oraz rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między referatami,
3) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych,
4) gospodarowanie funduszem płac urzędu,
5) nadzór nad wykonywaniem uchwał rady i zarządzeń wójta,
6) obsługa rady,
7) prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych,
8) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów, korespondencji urzędu,
9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, w tym rejestracji przedpoborowych,
10) realizacja zadań w zakresie obronności kraju oraz obrony cywilnej na terenie kraju – należących do kompetencji wójta,
11) działania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu, koordynowanie prac interwencyjnych,
12) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także kontrola przestrzegania uchwał porządkowych rady i zarządzeń wójta,
13) prowadzenie spraw związanych ze zdrowiem.

2. Do kompetencji i zadań referatu finansowego należy:

1) opracowywanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
2) wymierzanie i pobór podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach,
3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,
5) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
6) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu,
7) prowadzenie archiwum urzędu.

3. Do kompetencji referatu rolnictwa, budownictwa i gospodarki komunalnej należy:

1) planowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych,
2) opracowywanie założeń do planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad ich realizacją,
3) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki lokalami użytkowymi,
4) gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stano-wiącymi mienie gminy,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz gospodarki leśnej,
6) prowadzenie spraw z zakresu informatyki,
7) planowanie finansowania zadań dotyczących modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz dróg oddanych gminie w zarząd.

4. Do kompetencji i zadań urzędu stanu cywilnego należy:

1) prowadzenie akt stanu cywilnego na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących narodzin, małżeństw oraz zgonu obywateli,
2) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
3) prowadzenie ewidencji ludności,
4) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
5) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7) pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.


V. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 13.1. Sekretarz, skarbnik oraz kierownik USC odpowiedzialni są przed wójtem za sprawne funkcjonowanie podległych referatów.

2. Sekretarz, skarbnik pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.

3. W przypadku, gdy kierujący referatem nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 14. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu regulują kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

§ 15. Zasady i tryb funkcjonowania urzędu ściśle określone są w regulaminie pracy urzędu gminy – załącznik Nr 2 do regulaminu.


VI. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELANYCH
PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIENIA SPRAW

§ 16. Pisma i decyzje, wychodzące z urzędu, podpisuje wójt lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

§ 17. Wójt może udzielić poszczególnym pracownikom pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych lub pełnomocnictw do jednorazowych czyn-ności. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.


VII. ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W URZĘDZIE GMINY

§ 18. Zasady kontroli wewnętrznej w urzędzie gminy określa „Regulamin kontroli wewnętrznej” stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy WilczętaREGULAMIN PRACY
URZĘDU GMINY WILCZĘTA

Rozdział I
Przepisy wstępne
§ 1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 2. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) pracodawcy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wilczęta.,
2) pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.
Rozdział II
Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy
§ 4. Pracodawca ma w szczególności obowiązek:
1) zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników - przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji - wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
5) ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły, warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
7) zaspokajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb pracowników,
8) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
9) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależniania tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika,
10) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników,
11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
12) niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji.
§ 5. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami,
4) tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony swoich interesów.
Rozdział III
Podstawowe prawa i obowiązki pracownika
§ 6. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,
6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.
§ 7. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub umową o pracę.
§ 8. Pracownik ma w szczególności obowiązek:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy,
2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,
3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego.
§ 9. Pracownikom zabrania się:
1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone,
3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy,
4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,
5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.
Rozdział IV
Czas pracy
§ 10. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta - w rozliczeniu dobowym, tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 11. 1. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
3. Dzień pracy trwa od 7.00 do 15.00. Nie dotyczy palaczy CO.
4. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nieprzekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika.
5. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa na obiad, wliczana do czasu pracy.
§ 12. Za porę nocną przyjmuje się czas między 22.00 a 6.00., a za pracę w niedziele i święta - pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.
§ 13. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 11 pkt 1 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 14. Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 13 pkt 2, nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę i 350 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Rozdział V
Wynagrodzenie za pracę
§ 15. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.
§ 16. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie urzędu 28. dnia każdego miesiąca, od 10.00 do 14.00.
2. Jeżeli dzień wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w poprzednim dniu roboczym.
§ 17. Wynagrodzenie jest wypłacane do rąk pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.
§ 18. Na pisemny wniosek pracownika wynagrodzenie może być przelane na konto bankowe pracownika.
§ 19. Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom premie reguluje regulamin wynagradzania.

Rozdział VI
Obsługa interesantów

§ 20. Interesantów przyjmuje się przez cały czas urzędowania z wyjątkiem kasy, która czynna jest w godzinach ustalonych odrębnie.

§ 21. Posłowie na sejm, senatorowie oraz radni przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§ 22. Interesanci zamiejscowi powinni być przyjmowani przed interesantami zamieszkałymi na terenie gminy.

§ 23. Obsługa mieszkańców powinna być rzeczowa i sprawna, z zachowaniem zasad uprzejmości.


Rozdział VII
Urlopy
§ 24. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
§ 25. 1. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.
2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
§ 26. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
§ 27. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Rozdział VIII
Organizacja i porządek pracy
§ 28. 1. Siedziba pracodawcy mieści się w Wilczętach..
2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym.
§ 29. 1. Każdy pracownik po przyjściu do pracy zobowiązany jest podpisać listę obecności.

2. Jako formy kontroli wykorzystywania czasu pracy stosuje się:

1) listę obecności,
2) ewidencję wyjść w godzinach służbowych,
3) ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych),
4) ewidencję zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy,
5) ewidencję spóźnień do pracy.

3. Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.
§ 30. 1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.
2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego w celu usprawiedliwienia się.
3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.
§ 31. 1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane:
1) chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego,
2) odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
3) koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki,
4) wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,
5) wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,
6) innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej referacie organizacyjnym najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

Rozdział IX
ZABEZPIECZENIE AKT I MIENIA URZĘDU
§ 32.1. Akta, pieczątki, maszyny i inne przedmioty (urządzenia służbowe) powinny być zabezpieczone (zamknięte) przed dostępem osób postronnych.

2. Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza teren urzędu wymaga zgody bezpośredniego przełożonego.

§ 33. Pracownik, opuszczający jako ostatni lokal biurowy, obowiązany jest zamknąć ten lokal, a klucze umieścić w przeznaczonej na ten cel gablocie.

§ 34. Zezwoleń na pozostawanie w biurze poza godzinami pracy udziela wójt lub sekretarz gminy.

§ 35. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku urzędu. Informacje te stanowią tajemnicę służbową.

Rozdział X
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
§ 36. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.
3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 k.p.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 37. 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
§ 38. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
§ 39. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
§ 40. 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.
2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
§ 41. 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Przepis pkt 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Rozdział XI
Przepisy BHP i ochrona przeciwpożarowa
§ 42. 1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. W szczególności każdy pracownik jest zobowiązany:
1) znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe,
2) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
3) dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
4) stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia,
7) lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP.
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust. 1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do:
1) organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie,
3) kierowania pracowników na badania lekarskie,
4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 43. Zabrania się pracownikom:
1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.
§ 44. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.
§ 45. 1. Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.
3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
§ 46. Wykazy prac wzbronionych kobietom, zgodne z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu pracy urzędu.
Rozdział XII
Przepisy końcowe
§ 47. 1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
§ 48. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi odrębnym pismem.
§ 49. Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Pracy Urzędu Gminy Wilczęta


W Y K A Z P R A C

WZBRONIONYCH KOBIETOM

Kodeks pracy określa zakres ochrony kobiety w czasie trwania za-trudnienia. Jest to związane między innymi ze stworzeniem warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu kobiety, który pełni także funkcje prokreacyjne. Dlatego też nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-wia.

Wykaz niektórych prac szkodliwych, z którymi może się spotkać kobieta zatrudniona przy pracach, przy których zabronione jest ich zatrudnienie (rozpo-rządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom)


* Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.

* Ręczne przenoszenie i podnoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
- 12 kg - przy pracy stałej,
- 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany
roboczej).

* Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach (kąt 300 wysokość 5 m):
- 8 kg - przy pracy stałej,
- 15 kg - przy pracy dorywczej.

* Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
- 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

* Kobietom w ciąży i w okresie ich karmienia:
- prace wymienione wyżej, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,- wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą,
- prace w pozycji wymuszonej,
- prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
- prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej,
- prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godziny na dobę,
- prace na wysokości,
- prace w wymuszonym rytmie pracy,
- prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychi-cznego


PRAWNA OCHRONA PRACY KOBIET.

* Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

* Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próby przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

* Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

* Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

* Kobiety w ciąży nie wolno, bez jej zgody, delegować poza miejsce pracy.

* Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

* Po urodzeniu dziecka kobieta także podlega ochronie.


Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczęta

PEŁNOMOCNICTWO
DO WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 74 z późniejszymi zmianami) u p o w a ż n i a m

Pana/Panią .....................................................................................................................................................................................................

do wydawania i podpisywania, z mojego upoważnienia, decyzji administracyjnych

w sprawach dotyczących: ............................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................................................................................

Pełnomocnictwo jest ważne aż do odwołania.

Z chwilą ustania stosunku pracy pełnomocnictwo staje się nieważne.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.Wilczęta, dnia ..................................................

.......................................................................................
( Podpis i pieczęć wójta gminy )

Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy WilczętaR E G U L A M I N

KONTROLI WEWNĘTRZNYCH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Wilczęta zwany dalej regulaminem określa organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie.

§ 2.1. Do przeprowadzania kontroli upoważnieni są:

1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilczęta we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planu pracy,
2) wójt, sekretarz, skarbnik gminy w sprawach funkcjonowania urzędu
3) wójt gminy w sprawach związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników mianowanych,
4) kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych.

§ 3.1. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustalenie stanu faktycznego,
2) badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi
3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak również osób za nie odpowiedzialnych,
4) wskazania sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nie-prawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych,
5) wskazaniu przykładów sumiennej i dobrej pracy.

II. SYSTEM ORAZ FORMY KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ

§ 4.1. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

1) kontroli wstępnej - polegającej na badaniu zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej - polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy wykonywanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami (normami, przepisami itp.). W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami.
3) kontroli następnej - obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

§ 5.1. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona w następujący sposób:

1) kontrola formalna tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami określającymi zarówno sposób sporządzania, akceptowania, kontroli i konfrontacji dokumentów jak i opracowania sprawozdawczości,
2) kontrola rachunkowa tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach,
3) kontrola merytoryczna tj. badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

§ 6. Na dowód kontroli wewnętrznej dokumentu, kontrolujący opatruje go podpisem i datą.


III. TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

§ 7.1. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogramy kontroli bądź na zlecenie w sposób wyrywkowy.

2. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie, terminie kontroli ustnie lub pisemnie.

3. Wójt zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników oraz zapewnia oddzielne pomieszczenie i wyposażenie służące do przechowywania materiałów kontrolnych.

4. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w urzędzie.


IV. OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCYCH

§ 8.1. Do obowiązków kontrolującego należy:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień - ustalenie ich przyczyn i sku-tków,
3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

§ 9.1. Z kontroli kontrolujący jest zobowiązany sporządzić protokół wskazując w nim prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

3. Protokół kontroli przekazuje się za pokwitowaniem.

§ 10. Kontrolujący zobowiązany jest powiadomić o wynikach kontroli ten organ lub osobę której kontrolujący i kontrolowany podlega.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach przedmiotu kontroli.

§ 12. Pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu siedmiu dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

§ 13. Dokumentacja kontroli winna być rejestrowana na stanowisku sekretarza gminy.
Data wprowadzenia: 2003-06-19 1614
Data upublicznienia: 2003-06-19
Art. czytany: 2550 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynarynr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowyELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAPDziennik UstawMonitor PolskiDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Urząd Gminy w Wilczętach