A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Dokumenty strategiczne
Rolnictwo
Urzędowa tablica ogłoszeń
Oświadczenia majątkowe
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Mienie komunalne
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie i materiały na Sesję Rady Gminy Wilczęta (25.04.2018)
» Prognoza pogody na 48 godzin - 19.04.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 18.04.2018 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin - 17.04.2018 r.
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk - 16.04.2018
 • Zamówienia publiczne
 • Zaproszenie do składania ofert na dostawę płyt drogowych

  Wilczęta, 20.03.2014 r.
  RRBOś.271.4.2014


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO


  Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem) płyt drogowych betonowych zbrojonych używanych, o wymiarach 3 m długości, 1 m szerokości i grubości co najmniej 10 cm, stan dobry, całe nie popękane w ilości 220 sztuk.

  1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gmina Wilczęta
  14-405 Wilczęta 84
  www.ugwilczeta.bip.doc.pl
  e-mail wilczeta@wilczeta.ug.gov.pl
  Godziny urzędowania 7:00-15:00

  2. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  dostawę (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie gminy Wilczęta) płyt drogowych betonowych zbrojonych używanych, o wymiarach 3 m długości, 1 m szerokości i grubości co najmniej 10 cm, stan dobry, całe nie popękane w ilości 220 sztuk.
  Zamawiający dopuszcza zakup płyt betonowych o szerokości większej niż 1 m, jednakże przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena jednostkowa płyty jako całości.

  3. Wymagany termin zamówienia

  1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia;
  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

  5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:
  Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
  Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do terminu składania ofert.
  Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

  6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

  7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Urząd Gminy Wilczęta
  14-405 Wilczęta
  Pokój nr 13 (sekretariat)
  do dnia 28.03.2014 r. godz. 12:00

  2. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:


  8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Sala Narad
  Urzędu Gminy Wilczęta
  14-405 Wilczęta

  dnia 28.03.2014 r. godz. 12:15

  9. Termin związania ofertą – 7 dni

  10. Załączniki
  Nr 1 wzór oferty
  Nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  Nr 3 wzór umowy


  Wójt Gminy

       Bogusław Szczerba


  Data wprowadzenia: 2014-03-20 0753
  Data upublicznienia: 2014-03-20
  Art. czytany: 740 razy

  » Załącznik Nr 1 - wzór oferty - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik nr 2 - wzór oświadczenia - rozmiar: 11776 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » załącznik Nr 3 - projekt umowy - rozmiar: 26055 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


   


  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


   


  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


   


  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


   


   


  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


     Dziennik Ustaw


   


  Monitor Polski


   


  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


   


   


   

  Urząd Gminy w Wilczętach