A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin 15.10.2019 r.
» Prognoza pogody 14.10.2019
» Prognoza pogody na 48 godzin 13.10.2019 r.
» Prognoza pogody na 48 godzin 11.10.2019 r.
» Zaproszenie do składania propozycji do ,,Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020'
 • Przetargi
 • Aktualne przetargi
 • Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO

  Wykonanie renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Dębiny gmina Wilczęta.

   

  Wilczęta, 2010.08.11

  RBGKiR- 3/2010  Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 EURO


  Urząd Gminy Wilczęta zaprasza do składania ofert na wykonanie renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Dębiny gmina Wilczęta.

  Opis przedmiotu i zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz Specyfikacja Technicznego wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki odpowiednio Nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.


  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej o ile spełniają niżej określone warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć :

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia,

  - wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej dwóch zadań o podobnym charakterze wraz z poświadczeniem , iż roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zaproszenia.

  - wykaz osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych zamówieniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zaproszenia.

  W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem zawartym w załączniku Nr 7.

  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


  Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu sporządzonego w oparciu o przedmiar robót stanowiącego załącznik Nr 3 do zaproszenia. Niezbędne dane do prawidłowej wyceny każdej pozycji kosztorysowej zawiera projekt budowlany stanowiący materiał pomocniczy do opracowania oferty –załącznik nr 1 do zaproszenia.

  Cena ofertowa jest ceną ryczałtowo – ilościową. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym . Ceny jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych robót z księgi obmiarów. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia zostały określone w § 2 projektu umowy – załącznik Nr 8 do zaproszenia.

  Cenę ofertową wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawca umieszcza w ofercie stanowiącej załącznik nr 9 do zaproszenia.

  1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:

  1. kosztorys ofertowy:

  • musi być sporządzony jako kosztorys uproszczony

  • musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia. ( Zamawiający nie dopuszcza bez jego zgody wprowadzania w udostępnionych przedmiarach robót zmian, zwłaszcza w zakresie ilości robót )

  1. cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych
   w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

  2. cena kosztorysowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi stanowić iloczyn ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,

  3. cena jednostkowa:

   • musi uwzględniać: wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie ( w których należy ująć również koszty nie wynikające wprost z przedmiarów ) , koszty zakupu i zysk,

   • ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać VAT.

  Każda cena, o której mowa w pkt. b), c) i d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

  1. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.

  2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną ( w 3 egz. ) wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

  3. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT,

  4. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.  Termin wykonania zamówienia : do 25 października 2010 roku

  Termin składania ofert: 20.08.2010 roku godz. 10.00

  Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta

  Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Gminy w Wilczętach regulamin udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.

  Kryterium wyboru oferty oprócz ceny stanowić będzie doświadczenie wynikające z wymaganych dokumentów oraz dołączonych przez Wykonawcę listów referencyjnych z zastrzeżeniem , że wpływ ceny na wybór oferty nie może być mniejszy niż 85 %.

  Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zaproszenia.

  Osoba upoważniona do kontaktu: Tadeusz Wysocki tel.055 2496504

  Załączniki:

  Nr 1 – Projekt budowlany

  Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

  Nr 3 – Przedmiar robót

  Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków

  Nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych zadań

  Nr 6 – wzór wykazu osób z uprawnieniami

  Nr 7 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

  Nr 8 – wzór umowy

  Nr 9 - wzór oferty


  Wójt Gminy

  Bogusław Szczerba
  Data wprowadzenia: 2010-08-11 1259
  Data upublicznienia: 2010-08-11
  Art. czytany: 4172 razy

  » Załącznik Nr3- Przedmiar robót - rozmiar: 81829 bajtów
  Typ pliku: "application/oct-stream"
  » Załącznik Nr 1 - projekt budowlany - rozmiar: 1892450 bajtów
  Typ pliku: "application/oct-stream"
  » Załącznik Nr 2 – Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót - rozmiar: 634558 bajtów
  Typ pliku: "application/oct-stream"
  » Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 5- wykaz zadań zgodnych z warunkami.doc - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób z uprawnieniami - rozmiar: 63488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 7 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 8 – wzór umowy - rozmiar: 130048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 9 - wzór oferty - rozmiar: 75264 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY ORAZ WYNIKI GŁOSOWAŃ


  UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WILCZĘTA-ZGŁOSZENIA PRZERW W DOSTAWIE WODY LUB ODBIORU ŚCIEKÓW


  Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


  URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta


  NIP 582-000-55-07


  REGON 000543752


  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00  GMINA WILCZĘTA


  NIP 582-160-14-47


  REGON 170748040


  Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


  Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary  nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


  dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)  nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


  konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Urząd Gminy w Wilczętach