A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Podatki i ołaty lokalne
Budżet i finanse
Podstawa prawna działania samorządu
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Gospodarka odpadami
Ochrona Środowiska
Rolnictwo
Dokumenty strategiczne
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Urzędowa tablica ogłoszeń
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Oświadczenia majątkowe
Mienie komunalne
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Projektowanie aktów normatywnych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Ogólne informacje o gminie
Zespół Interdyscyplinarny
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Wybory Samorządowe 2006
WYBORY SAMORZADOWE 2010-WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza pogody na 48 godzin - 8.11.2018 r.
» Protokół Nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej w dniu 28.09.2018 r.
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
» Prognoza pogody na 48 godzin - 6.11.2018 r.
» Wieczornica Niepodległościowa - Szkoła Podstawowa w Słobitach
VIII/55/03 - określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.

Z dnia: 29 listopada 2003 r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/03
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 29 listopada 2003 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wilczęta uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Informację o której mowa w ust.1 są obowiązane składać osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 są obowiązane składać osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/13/02 Rady Gminy Wilczęta z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości.

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.


Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kaczorek


Data wprowadzenia: 2004-02-03 1120
Data upublicznienia: 2004-02-03
Art. czytany: 2357 razy

» formularze - rozmiar: 109056 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: admin2
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy WILCZĘTA - zapraszamy. http://www.wilczeta.pl/


URZĄD GMINY W WILCZĘTACH


Wilczęta 84
14-405 Wilczęta


NIP 582-000-55-07


REGON 000543752


Godziny pracy Urzędu
od poniedziałku – do piątku od 7,00 - do15,00


 


GMINA WILCZĘTA


NIP 582-160-14-47


REGON 170748040


Nr kont bankowych jednostki : Urząd Gminy Wilczęta


Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary


 


nr konta: 48 83031029 0030 0300 0404 0001


dochody budżetu – podatki , opłaty lokalne (zobowiązanie pieniężne, opłaty skarbowe, czynsze mieszkaniowe, dzierżawne , dochody z usług – np. za autobus , wynajem sali itp.)


 


nr konta: 21 83031029 0030 0300 0404 0002


konto depozytowe – wadia z przetargów kaucje np za wynajem mieszkania , zabezpieczanie należytego wykonania umowy


 


 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP


 Dziennik Ustaw


 


Monitor Polski


 


Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


 


 


 

Urząd Gminy w Wilczętach