Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę

2003-07-10 1215
Art. czytany: 21782 razy

Akty prawa miejscowego

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40 Ustawy o samorządzie gminnym). Punkt 2 artykułu 40 mówi, iż organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych
- organizacji urzędów
- zasad zarządu mieniem gminy
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ten sam artykuł mówi również o możliwości wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały (art. 41). Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.